STADGAR för  Kyrkomusikerföreningen  r.f.

Namn och hemort

1 §
Föreningens namn är Kyrkomusikerföreningen r.f. och den är underavdelning till Suomen Kanttori-urkuriliitto-Finlands Kantor-organistförbund r.y., om vilket i dessa stadgar används beteckningen förbund.

2 §
Föreningens hemort är Helsingfors stad och den företräder Finlands svenska kyrkomusikerkår.

Ändamål

3 §
Föreningens ändamål är att

1) utgöra en föreningslänk mellan svenska kyrkomusiker inom den 
    evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

2) i samarbete med förbundet bevaka sina medlemmars förmåner och  
    rättigheter

3) i samarbete med förbundet ombesörja och utveckla den fackliga
    informationsspridningen till sina medlemmar

4) utveckla sina medlemmars yrkeskunskap och –skicklighet

5) verka för befrämjandet av kyrkomusik

För fullgörandet av sin uppgift äger föreningen inlämna motioner till förbundets styrelse och fullmäktige, anordna mötes-, föredrags- och överläggningstillfällen samt kyrkomusikfester, utge och förlägga notpublikationer, i samarbete med förbundet företräda Finlands svenska kyrkomusikerkår och dess förhållande till andra fackliga sammanslutningar och utländska kyrkomusikerorganisationer samt vidta jämväl andra liknande åtgärder för att bevaka kyrkomusikernas intressen och främja deras gemensamma strävanden.

Föreningen äger rätt att motta donationer och testamenten.


Medlemskap och medlemsavgifter

4 §
Till egentlig medlem i föreningen kan antas en i förbundet egentlig medlem.

Till studerandemedlem kan antas en till förbundet ansluten studerandemedlem.

Pensionärsmedlem kan vara pensionerad medlem i förbundet eller föreningen.

Till understödande medlem kan antas person, som önskar stöda föreningens verksamhet.

Till hedersmedlem kan föreningsmöte på framställning av styrelsen kalla person som på ett förtjänstfullt eller på annat anmärkningsvärt sätt verkat för föreningens syften.  I fråga om övriga medlemskap besluter styrelsen.

5 §
Av egentliga, understödande och studerandemedlemmar har föreningen rätt att uppbära medlemsavgift, som erläggs för varje kalenderår, fastställs av ordinarie föreningsmöte och inbetalas på av föreningsmöte fastställt sätt.

Hedersmedlemmar och pensionerade medlemmar är befriade från skyldigheten att erlägga medlemsavgift.

6 §
Styrelsen utesluter medlem som upphör att vara medlem i förbundet.

Medlem som lämnar sin medlemsavgift obetald, som bryter mot föreningens stadgar, ära, goda seder eller som annars med sitt uppförande eller beteende försvårar föreningens verksamhet kan uteslutas med styrelsens enhälliga beslut. Uteslutningen träder i kraft omedelbart.

Medlem som önskar utträda ur  föreningen må därom skriftligen meddela styrelsen eller föreningens ordförande eller till ordinarie mötes protokoll. Utträdet blir
omgående gällande.


Föreningens verksamhetsorgan

7 §
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet och dess verkställande organ är styrelsen.

8 §
Föreningen sammankommer årligen på styrelsens kallelse till ordinarie möte inom december-januari månader på ort som av styrelsen fastställs.

Kallelse till möte skall skriftligen tillsändas föreningens samtliga medlemmar senast tio dagar före mötet, och bör beträffande densamma iakttas vad i § 24 i lagen om föreningar finns stadgat.

Kallelse till styrelsemöte skall skriftligen tillsändas styrelsens medlemmar senast tio dagar före mötet. I fråga om särskilt brådskande angelägenhet eller ärende av stor vikt kan styrelsen sammankallas med tre dagars varsel.

Över föreningsmötena och styrelsens sammanträden förs protokoll, vilka bör vederbörligen justeras och uppbevaras.


9 §
Ett möte är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat.

Envar egentlig medlem har en röst vid föreningsmötet. Övriga medlemmar har yttranderätt vid mötet.

Beslut i ärenden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom i fråga om val, där lotten är avgörande.

10 §
Vid ordinarie möte

1) väljs ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

2) konstateras mötets sammansättning och protokollförs de närvarande

3) föredras styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår

4) fastställs föregående verksamhetsårs räkenskaper med revisorernas
    utlåtande som grund samt besluts om redovisnings- och ansvarsfrihet

5) fattas beslut om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden
    samt dagtraktamenten och reseersättningar

6) fattas beslut om medlemsavgiften

7) godkänns den av styrelsen uppgjorda verksamhetsplanen för följande   
    verksamhetsår

8) godkänns budgetförslaget för följande räkenskapsår

9) verkställs val av föreningens ordförande

10) verkställs val av ordinarie styrelsemedlemmar i stället för dem, som     
 är i tur att avgå, samt ersättare

 11) utses två revisorer jämte en suppleant för dessa för granskning av
  det löpande årets räkenskaper

12) besluts om motioner till förbundets fullmäktige

13) besluts om platsen för följande föreningsmöte

14) behandlas eventuella övriga av styrelsen förberedda och till mötet    
framlagda ärenden

 

11 §
Föreningen sammankommer till extra möte ifall den så besluter, eller om styrelsen
anser det nödvändigt, eller om minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen hos styrelsen så kräver.

 

 

Styrelsen

12 §
Styrelsen består, förutom av föreningens ordförande, av sex ordinarie ledamöter
samt tre ersättare.

Föreningens ordförande väljs för följande verksamhetsår.

Styrelsens ordinarie medlemmar väljs för tre verksamhetsår. Vid föreningens
ordinarie möte väljs nya medlemmar i stället för dem som står i tur att avgå.

Ersättarna väljs för följande verksamhetsår.

Medlemmar, vilka står i tur att avgå kan återväljas.

13 §
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande och sekreterare eller sekreterare-kassör. Kassörens uppgifter kan även skötas separat, varvid för skötseln av nämnda uppgifter en utom föreningen stående person kan komma i fråga.

14 §
Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutför
om ordförande eller viceordförande samt tre övriga medlemmar är närvarande.

 

Allmänna stadganden

15 §
Till sekreterarens uppgifter hör att föra protokoll över styrelsens möten, sköta föreningens arkiv och brevväxling samt årligen sända statistiska uppgifter om föreningens verksamhet, dess medlemmar och funktionärer till förbundet.

Kassörens uppgift är att sköta föreningens tillgångar och bokföring samt insamla medlemsavgifterna.


16 §
Föreningen äger före den 15 februari till förbundet lämna uppgifter om sin ordförande och sekreterare samt förete verksamhetsberättelsen.

 

17 §
Med föreningens verksamhetsår förstås den tidsperiod, som infaller mellan två ordinarie möten.

Föreningens räkenskaper uppgörs och avslutas årligen den 31 oktober, varpå de senast tre veckor före ordinarie möte tillhandahålls revisorerna för granskning.

18 §
Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande eller föreningens sekreterare. Styrelsen kan även vid behov åt namngiven person ge personlig rätt att teckna föreningens namn.

19 §
Ändringar i dessa stadgar kan göras av föreningsmötet med 2/3 majoritet av de angivna rösterna. Förändringarna bör dessförinnan ha behandlats i styrelsen.

Om godkända ändringar bör förbundets styrelse meddelas.

20 §
Beslut om upplösning  av föreningen bör fattas på föreningsmöte med ¾ av de avgivna rösterna.

Om upplösningsbeslutet bör förbundets styrelse meddelas.

Om föreningen upplöses bör de kvarvarande medlen användas enligt föreningens målsättning på sätt varom det sista föreningensmötet besluter.

De tidigare erhållna medlemsrättigheterna bevaras.